Miestna rada

Zasadnutie: 29.10.2019 o 10:00

Program

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu
  - uznesenie č. 70/2019
 2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019
  - uznesenie č. 71/2019
 3. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami registra „C“  parc.č. 1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1349/8, 1349/10, 1349/11, 1349/12, 1349/15, 1349/21  k. ú. Ružinov a pozemkov priľahlých ku garážam registra „C“ parc.č. 1349/84, 1349/87, 1349/89, 1349/93, 1349/94, 1349/95, 1349/96, 1349/97, 1349/98, 1349/99, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Borodáčovej - Ondrejovovej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  - uznesenie č. 72/2019
 4. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov v lokalite ulíc Bajkalská, Mlynské nivy, parciel registra „C“KN parc. č. 15425/40, parc. č. 15425/41, parc. č. 15425/60, parc. č. 15425/61, parc. č. 15425/62, parc. č. 15425/63 a parc. č. 15425/64, kat. úz. Nivy, evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“, do vlastníctva spoločnosti Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 47 942 002, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  - materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia
 5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu „Vodozádržné opatrenia na ZŠ Vrútocká č. 58, Bratislava“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na RO
  - uznesenie č. 73/2019
 6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava-Ružinov, do orgánu školskej samosprávy pri Základnej škole, Ružová dolina 29, Bratislava
  - uznesenie č. 74/2019
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019 o poskytovaní komunitných a rozvojových dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov
  - materiál stiahnutý z rokovania predkladateľom
 8. Návrh na doplnenie uznesenia č. 121/VII/2019 zo dňa 17.09.2019 (Zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov)
  - materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia
 9. Návrh na pomenovanie verejnej plochy – parku – pred Paneurópskou vysokou školou
  - uznesenie č. 75/2019
 10. Návrh na určenie sobášneho dňa, miesta a doby konania sobášnych obradov
  - uznesenie č. 76/2019
 11. Návrh pozvánky na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa uskutoční  12.11.2019
  - uznesenie č. 77/2019
 12. Rôzne
  Harmonogram zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov na rok 2020 - informácia