Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 18.09.2017 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

 1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
 2. Územný plán zóny Líščie nivy – Palkovičova, ÚPN – Z Miletičova – návrh na zrušenia Zmluvy o dielo so spracovateľom A1 ReSpect, a.s.
  Prizvaný spracovateľ uvedených územných plánov zón

B. Materiály referátov Miestneho úradu

 1. Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2017
 2. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
 3. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
 4. Predĺženie nájmu Súkromnej základnej škole v priestoroch Základnej školy, Ružová dolina č. 29
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa ... 2017 o použití symbolov a oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-ružinov
 6. Návrh na prevod voľnej časti nebytového priestoru č. 12-2 (prevádzkový priestor), 1.p., o výmere podlahovej plochy 31,02 m2 (miestnosť č. 3) v hospodárskom bloku Azalková 9, súpisné číslo 1018 v Bratislave do vlastníctva žiadateľa – vlastníka nebytového priestoru č. 12-1, PROTEA spol. s.r.o., Azalková 9, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 7. Návrh na prevod štyroch garáží s dvomi parkovacími miestami (dvojgaráže) v bytovom dome Dulovo námestie 7, 8 súpisné číslo 896 v Bratislave v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nájomcom predmetných nebytových priestorov ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odsek 8 písmeno e) zákona SNR č. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 8. Návrh na schválenie minimálnej výšky kúpnej ceny na prevod spoluvlastníckeho podielu 1/3 na nebytovom priestore – trojgaráže č. 2-908 o podlahovej ploche 100,71 m2, suterén, v bytovom dome Dulovo námestie 7,8 súpisné číslo 896 v Bratislave, na ulici Dulovo námestie, číslo vchodu 7, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné číslo 9739/9, 9739/41 v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II, a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, ktorého veľkosť je 189/1000, v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov uplatením predkupného práva vlastníkmi bytov v bytovom dome Dulovo námestie č. 7,8 v Bratislave na základe súťaže
 9. Návrh na zmenu stanov akciovej spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb v rozšírení podnikania
 10. Návrh Dodatku č. 5 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20. 12. 2012

C. Investičné zámery

 1. Stavba „Polyfunkčný súbor Eurovea 2"
 2. Investičný zámer stavby „Polyfunkčný dom - Mierová ulica v Bratislave"

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 17:00 hod
• Body v časti B. od 17:00 do 19:30 hod
• Body v časti C. od 19:30