Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 17.02.2016 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

  1. Koncept riešenia Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava Ružinov. Prizvaní spracovateľ a odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD.
  2. Informatívny materiál: „Zmeny a doplnky 04" – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu.

B. Materiály referátov Miestneho úradu

  1. Informácia o starostlivosti o zeleň (inventarizácia, použitie finančných náhrad, invázne dreviny, náhradné zelené plochy).
  2. Štúdia realizovateľnosti vedľajšie cyklotrasy Ružinov – Trávniky. Prizvaný spracovateľ.
  3. Architektonická štúdia „Rozšírenie osobného prístavu Bratislava – promenáda Eurovea".

C. Investičné zámery

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

  1. Sťažnosť – nesprávne parkovanie na Koceľovej ulici.

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

  1. Návrh časového harmonogramu zasadnutí Komisie ÚPŽP a D na rok 2016.

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

•        Body v časti A.                             od 16:00 do 17:30 hod
•        Body v časti B.                             od 17:30 do 19:30 hod
•        Body v časti D.                             od 19:30