Tlačivá: Stavebný úrad

Žiadosť o zrušenie a určenie súpisného čísla a zápis adresného bobu   PDF   RTF
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla a zápis adresného bodu   PDF   RTF
Žiadosť o potvrdenie o určení súpisného a orientačného čísla   PDF   RTF
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla   PDF   RTF
Návrh na vydanie územného rozhodnutia   PDF   RTF
Žiadosť o stavebné povolenie + zmena dokončenej stavby   PDF   RTF
Žiadosť o stavebné povolenie- zmena dokončenej stavby - stavebná úprava v byte   PDF   RTF
Žiadosť o stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím   PDF   RTF
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   PDF   RTF
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby   PDF   RTF
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby   PDF   RTF
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   PDF   RTF
Ohlásenie drobnej stavby   PDF   RTF
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   PDF   RTF
Žiadosť o povolenie terénnych úprav   PDF   RTF
Ohlásnie drobnej stavby - reklamná stavba   PDF   RTF
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby   PDF   RTF
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby   PDF   RTF
Prehlásenie o vzdaní sa odvolania   PDF   RTF
Doloženie dokladov   PDF   RTF
Zoznam dotknutých orgánov k tlačivám   PDF   RTF
Žiadosť o vyhľadanie spisu v archíve Registratúrneho strediska Stavebného úradu   PDF   RTF