Sčítanie domov a bytov

Sčítanie obyvateľstva sa vykonáva každých 10 rokov, pričom najbližšie sčítanie sa bude realizovať v roku 2021. Pre sčítanie obyvateľstva, domov a bytov bol prijatý osobitný zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

  

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. 12. 2020 na 1. 1. 2021. Samotné sčítanie sa bude vykonávať podľa údajov k rozhodujúcemu okamihu (§ 4 zákona):

  • od 1. 6. 2020 do 12. 2. 2021 – sčítanie domov a bytov
  • od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 – sčítanie obyvateľov,

 

V rámci sčítania sa zisťujú údaje o:

  • obyvateľoch SR [tými sú podľa § 3 písm. a) zákona 1. štátni občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, 2. občania iného štátu EÚ s obvyklým pobytom na území SR, 3. občan tretej krajiny s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území SR], zákon teda ako rozhodujúce kritérium používa pobyt, nie občianstvo,
  • domoch a bytoch

 

Povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára je (§ 7 ods. 2 zákona):

  • obec,
  • osoba vykonávajúca správu bytového domu.

 

https://www.scitanie.sk/scitanie-domov-a-bytov/zakladne-informacie

 

Údaje pre potreby sčítania domov a bytov poskytujú spoločenstvá, resp. správcovia. Tí ich musia doručiť  do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti zaslanej obcou.

 

Správca alebo spoločenstvo, ktoré neposkytne obci požadované údaje o bytovom dome, ktorý spravuje, sa dopúšťa správneho deliktu, kde zákon určuje výšku pokuty za každý takýto prípad vo výške 250 až 1 500 eur.

Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území obce.

 

V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať na adrese scitanie@ruzinov.sk

Súbory na stiahnutie