Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Zverejnenie návrhu ROEP - Trnávka

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, ako vecne príslušný správny orgán na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v zmysle § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení noviel (ďalej len „zákon") zverejňuje dňom 10.3.2014 na dobu 30 dní návrh registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „register") v katastrálnom území Trnávka na verejné nahliadnutie v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava -Ružinov, Mierová 21, Bratislava 827 05, v miestnosti č. 301 na 3. poschodí, v dňoch od 10.03.2014 do 9.04.2014. Každú stredu v čase od 8°° do 16°° bude prítomný zhotoviteľ registra, ktorý bude poskytovať informácie o údajoch zapísaných v návrhu registra.

Súčasne bude komisia na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Trnávka doručovať každému účastníkovi konania, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe, výpis z návrhu registra týkajúcich sa pozemkov, ktoré sú v jeho vlastníctve alebo správe.

Známi účastníci konania môžu podať v zmysle § 7 ods. 2 zákona námietky k zverejnenému návrhu registra s ich odôvodnením písomne do 30 dní od doručenia výpisu z návrhu registra, ostatní účastníci konania do 30 dní od zverejnenia návrhu registra. Na námietky' po lehote alebo námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie sa podľa ustanovenia § 7 ods. 4 zákona neprihliada.

Účastníci konania môžu podať návrh na vydanie rozhodnutia o nadobudnutí vlastníctva k pozemkom vydržaním podľa § 11 ods. 1, § 11a ods.l, § 12 ods.l zákona, a to aj dediči oprávneného držiteľa. Návrh možno podať len na účely tohto konania a najneskôr s podaním námietok proti výpisu z návrhu registra.

Námietky spolu s odôvodnením sa zasielajú na adresu : Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie správy nehnuteľností, Ing. Helena Klinčeková, Primaciálne nám. č. l, 814 99 Bratislava 1.

Katastrálny odbor upozorňuje účastníkov konania, že návrh registra ani výpisy z návrhu registra neobsahujú údaje o pozemkoch, ku ktorým vlastnícke práva sú zapísané na listoch vlastníctva v celosti t.j. na 1/1 a neuvedenie takéhoto pozemku v návrhu registra ani vo výpise z registra nemožno v žiadnom prípade považovať za chybu.

Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk