Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Výzva vlastníkom nehnuteľností

Západoslovenská distribučná, a.s. v y z ý v a všetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

v y z ý v a

všetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm je možné realizovať z bezpečnostných dôvodov celoročne.

 

Výruby drevín v období vegetačného pokoja

od 1.10. do 31.3. príslušného roku.

 

Súčasne ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.

 

ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME, ŽE VLASTNÍK, KTORÝ CHCE VÝRUB USKUTOČNIŤ, JE POVINNÝ TÚTO SKUTOČNOSŤ VOPRED OZNÁMIŤ ORGÁNU OCHRANY PRÍRODY V PÔSOBNOSTI OKRESNÉHO ÚRADU BRATISLAVA, ODBORU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ODDELENIE OCHRANY PRÍRODY A VYBRANÝCH ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PRACOVISKO KARLOVESKÁ 2, 842 33 BRATISLAVA.

Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do NR SR 2020
Dopravné obmedzenia