Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Územný plán zóny Ostredky

Mestská časť Bratislava-Ružinov v rámci procesu prípravných prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Ostredky .

V súlade s § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava – Ružinov ako orgán územného plánovania podľa § 7a ods. (2) písm. b) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v zmysle čl. 42 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, a ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie v zmysle Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 389/XXIII/2013 zo dňa 10.12.2013, v rámci procesu prípravných prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie:

 

Územný plán zóny Ostredky v Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

 

Obstaranie Územného plánu zóny Ostredky v MČ Bratislava – Ružinov je v súlade s § 17 Stavebného zákona, v zmysle ktorého sú orgány územného plánovania povinné obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie.

 

 Hranice riešeného územia Územného plánu zóny Ostredky v MČ Bratislava – Ružinov, v katastrálnom území Ružinov sú vymedzené ulicami:  Tomášikova ulica, ulica Maximiliána Hella, Trnavská cesta, Vrakunská cesta, ulica Planét, Ostredková ulica, Galaktická ul., Polárna ulica a Ružinovská ulica.

 

          Zámerom Mestskej časti Bratislava – Ružinov je schválenie záväzného dokumentu na zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy a následných Zmien a doplnkov v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a § 23 Stavebného zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Obstarávanie je zabezpečené podľa § 2a Stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Ing. arch. Marty Závodnej, reg. č. 340, vydaného MDVRR SR.

 

          Týmto sa obraciame na dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby so žiadosťou o zaslanie podkladov, námetov a formulovanie svojich požiadaviek a podnetov pre spracovanie predmetného dokumentu.

Tieto podklady a podnety je možné podať v termíne do 15. decembra 2014 písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Referát územného plánu a regionálneho rozvoja, Mierová 21, 827 058 Bratislava 212.

 

http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemny-plan-zony-ostredky

Územný plán zóny Ostredky
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk