Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán zóny Cvernovka v m. č. Bratislava – Ružinov, prípravné práce

 

V súlade s § 19b ods. a) zákona "/> Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Územný plán zóny Cvernovka

Územný plán zóny Cvernovka

Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán zóny Cvernovka v m. č. Bratislava – Ružinov, prípravné práce

 

V súlade s § 19b ods. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava – Ružinov ako orgán územného plánovania podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie zóny v zmysle uznesenia MZ č. 347/XX/2013 zo dňa 25. 06. 2013 v rámci procesu prípravných prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie:

Územný plán zóny  Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov 

Obstaranie Územného plánu zóny Cvernovka v mestskej časti Bratislava – Ružinov je v súlade s § 17 stavebného zákona, v zmysle ktorého sú orgány územného plánovania povinné obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie.

 

Hranice riešeného územia Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov v k. ú. Nivy vymedzené ulicami:

-          zo severu Páričkovou ulicou a Dulovým námestím,

-          z východu Košickou ulicou,

-          z juhu ulicou Mlynské nivy

-          zo západu Svätoplukovou ulicou.

 

Zámerom Mestskej časti j Bratislava – Ružinov je získanie záväzného dokumentu na zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a §23 stavebného zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií. Obstarávanie je zabezpečené podľa § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Ing. arch. Marty Závodnej reg. č. 340, vydaného MDVRR SR.

 

Týmto sa obraciame na dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby so žiadosťou o zaslanie podkladov, námetov a formulovanie svojich požiadaviek a podnetov pre spracovanie predmetného dokumentu. Tieto podklady a podnety je možné podať v termíne do 31. mája 2014 písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Referát ÚPaRR, Mierová 21, 827 05 Bratislava.

 

 

Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk