Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Mladomanželské pôžičky sa vracajú

Máte nanajvýš rok po svadbe? Potrebujete peniaze na bývanie? Tu nájdete všetky potrebné informácie.

Kto môže požiadať o podporu?

Manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Uvedené znamená, že žiadosť je možné podať do roka od uzatvorenia manželstva.

 

Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom stavebného úradu (v sídle okresu podľa miesta stavby). Po overení pracovník MiÚ do 10 dní zaregistruje žiadosť do elektronického príjmu žiadostí a odošle žiadosť na ŠFRB. ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

 

Aký je termín podania žiadosti?

1. 7. – 31. 10. 2019

1. 4. – 31. 10. príslušného kalendárneho roka od roku 2020

 

 

Na aký účel môžu byť poskytnuté financie?

 • Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome
 • Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome bez obmedzenia veku bytu
 • Kúpa bytu v rodinnom dome, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie
 • Stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti

 

Na čo môžu byť poskytnuté financie pri stavebnej úprave bytu?

 • na úhradu nákladov na rekonštrukciu bytu, súčasťou ktorých môže byť výmena rozvodov v byte, výmena bytového jadra, zariaďovacie predmety v kúpeľni, výmena okien, úprava stien, podláh, zabudovaná kuchynská linka vrátane zabudovaných spotrebičov a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania.

 

Aký príjem môže mať žiadateľ – mladomanželia?

 • maximálny príjem:

Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.

 

 • Minimálny príjem:

Priemerný mesačný príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok ̶ 1,3 násobok životného minima domácnosti ̶ záväzky ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru.

 

Akým spôsobom bude úver zabezpečený?

Nehnuteľnosťou – hodnota zakladanej nehnuteľnosti musí dosiahnuť minimálne 1,3 násobok požadovaného úveru.

 

Aká je výška poskytovanej podpory a za akých podmienok?

(Vykonávacia vyhláška k zákonu, ktorá určuje výšky poskytovanej podpory je v procese schvaľovania, preto sú uvádzané hodnoty len orientačné a nie sú zatiaľ záväzné).

 

a) Kúpa bytu, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

b) Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

 

c) Kúpa bytu do troch rokov od kolaudácie

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

 

d) Stavebná úprava bytu

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

 

Aké ďalšie úľavy ponúka ŠFRB pri poskytnutí úveru?

Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora, je možné počas trvania zmluvného vzťahu na základe požiadania odpustiť pri narodení dieťaťa 2000,- €. V prípade, že bol úver poskytnutý na obstaranie staršieho bytu ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6 000 €.

 

Všetky informácie a tlačivá nájdete na https://www.sfrb.sk/ziadatel/mladomanzelska-pozicka/

 

 

Mladomanželské pôžičky sa vracajú
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia