Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Do škôlky bez protekcie

Ružinov pripravuje nové, transparentné a hlavne zrozumiteľné pravidlá.

Problém s prijímaním detí do škôlok trvá už celé roky. Nejde len o nedostatočné kapacity, ale občas aj nezrozumiteľný systém, na základe ktorého boli deti prijímané.

 

Mestská časť sa preto rozhodla pripraviť pravidlá, ktoré by do tohto procesu vniesli svetlo, a rodičia tak presne vedia, na základe čoho sa rozhoduje. Nový systém zohľadňuje viacero faktorov, ktoré majú pomôcť zamestnaným rodičom, ale aj tým, ktorí sú v komplikovanejšej životnej situácii.

 

Spolu so zvyšovaním kapacity existujúcich škôlok – len v priebehu tohto roka vďaka tomu dokážeme prijať viac detí – bude tento systém nielen transparentný, ale najmä skutočne zrozumiteľný.

 

Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov. Prednostne sa vždy prijímajú tie, ktoré k 31. augustu dovŕšia piaty rok alebo majú odložený nástup do prvého ročníka.

 

V prípade, že záujem je väčší ako je kapacita škôlky, riaditeľ zohľadňuje bodovací systém:

a)       vek, ktorý dieťa dovŕši k 31. augustu – 6 rokov (4 body), 5 rokov (3 body), 4 roky (2 body), 3 roky (1 bod)

b)      trvalý pobyt dieťaťa v pešej dostupnosti materskej školy (2 body)

c)       trvalý pobyt otca (2 body) a matky (2 body) v mestskej časti Bratislava – Ružinov

d)      zamestnanosť zákonných zástupcov: oboch (4 body), jedného (2 body)

e)      súrodenci dieťaťa v rovnakej škôlke (2 body)

f)        sociálna situácia rodiny: v starostlivosti jedného rodiča v samostatnej domácnosti (4 body), v starostlivosti jedného rodiča a nežije s ním v samostatnej domácnosti (2 body), dieťa zverené do striedavej starostlivosti rodičov a pod. (2 body)

g)       dieťa nebolo prijaté do škôlky v predošlý rok (2 body)

h)      prípad hodný osobitného zreteľa – napr. dieťa zdravotne znevýhodnených rodičov, rodičov v hmotnej núdzi, dieťa týraného rodiča žijúceho v azylovom dome, žiadosť o umiestnenie viac ako jedného dieťaťa do materskej školy apod. (2 body)

 

Presné znenie navrhovaného VZN nájdete na http://bit.ly/2UPpHb7

 

Máte návrh ako predkladané pravidlá na prijímanie do škôlok ešte vylepšiť? Svoje pripomienky môžete posielať až do 22. apríla 2019 písomne, elektronicky alebo ústne – do zápisnice.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä ak nie sú zdôvodnené.

 

Písomnou formou

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov

Odbor školstva, kultúry a športu

Mierová 21

827 05 Bratislava 212

 

Elektronickou poštou

viera.kovacova@ruzinov.sk

 

 

Ústne do zápisnice

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Ružinov, odbor školstva, kultúry a športu v kancelárii spracovateľa č. 308

 

Do škôlky bez protekcie
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia