OfficeBoard

15.10.2019

do 31.10.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania - oznamuje - Oprava mosta - Dialnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia, II. etapa / 2. časť - k. ú. Nivy

Mark: č.29742/2019/SCDPK/82557

Attachements:

15.10.2019

do 30.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Millenium invest s.r.o.

Mark: 102318646/2019

Attachements:

15.10.2019

do 18.10.2019

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

Mark: EX 259/18

Attachements:

14.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,OFFICE Prístavná" - SO 09.1 Komunikácie, parkoviská a chodníky - k. ú. Nivy, nárožie ulíc Prístavná a Plynárenská v Bratislave

Mark: SÚ/CS 7724/2019/9/MAM-186

14.10.2019

do 30.10.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením - ,,Nadstavba administratívnej budovy" - Liptovská ulica 2/A v Bratislave - k. ú. Nivy

Mark: SÚ/CS 14968/2019/3/KIL-181

Attachements:

14.10.2019

do 30.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - na líniovú stavbu - ,,Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, UO 00065"

Mark: SÚ/CS 11342/2019/7/LBR-179

Attachements:

14.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie na súbor stavieb - ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06" - k. ú. Nivy

Mark: SÚ/CS 11755/2019/15/MAM-184

14.10.2019

do 30.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie na súbor stavieb - ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06"

Mark: SÚ/CS 11755/2019/15/MAM-184

Attachements:

14.10.2019

do 14.10.2021

výrubové konanie

Mark: ZP CS 16606/2019/LSU

Attachements:

14.10.2019

do 14.10.2021

výrubové konanie

Mark: ZP CS 16597/2019/LSU

Attachements:

11.10.2019

do 29.10.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby - Kaštielska 2, Bratislava - Ružinov - pôvodný účel časti stavby, nebyto

Mark: SÚ/CS 14832/2019/2/JLI

Attachements:

10.10.2019

do 11.11.2019

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Mark: 28Ek/1282/2018

Attachements:

10.10.2019

do 28.10.2019

Rozhodnutie - ruší a vec vracia prvostupňovémusprávnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie - Odôvodnenie - odstránenie reklamnej stavby ,,panel LOGOTYP a LED panel svietiaci" - Ružinovská ul. č. 40 v Bratislave - k. ú. Ruźinov

Mark: č. OU-BA-OVBP2-2019/78949/VAM

Attachements:

10.10.2019

do 25.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PL Distributing s.r.o.

Mark: 102293476/2019

Attachements:

10.10.2019

do 25.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Global menu s.r.o.

Mark: 102293590/2019

Attachements:

10.10.2019

do 25.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ing. Pavel Kvasnica

Mark: 102284191/2019

Attachements:

10.10.2019

do 25.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Indust Group s.r.o.

Mark: 102293648/2019

Attachements:

9.10.2019

do 25.10.2019

Rozhodnuutie - predlžuje lehotu na doplnenie podania do 30.12.2019 - skládka chemického odpadu CHZJD

Mark: č. 1632/8462/2016/27/SU/JG

Attachements:

8.10.2019

do 24.10.2019

Oprava zrejmej chyby vo výrokovej časti stavebného stavebného povolenia č. SÚ/CS 4050/2019/4/AJA-28 zo dňa 12.03.2019 - Bytový dom Klincová, Bratislava - Ružinov

Mark: SÚ/CS 13997/2019/2/MSU

Attachements:

8.10.2019

do 23.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Domus Art s.r.o.

Mark: 102261392/2019

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 24 ] next page » last page »»