Poplatok za rozvoj


Mestská časť Bratislava-Ružinov s účinnosťou od 01.03.2017 všeobecne záväzným nariadením č. 18/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len „VZN") zaviedla na svojom území miestny poplatok za rozvoj a vykonáva jeho správu v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. (ďalej len „zákon").

 • Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mestskej časti Bratislava-Ružinov:
  • na ktorú je vydané stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba,
  • ktorá je ohlásená stavebnému úradu,
  • na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončení,
  • ktorá je dodatočne povolená.

Predmetom poplatku za rozvoj je stavba len vtedy, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

 • Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

 • Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.

Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov uvedených v stavebnom povolení, rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v ohlásení stavby stavebnému úradu, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich ("zástupca") a ostatní poplatníci ručia za poplatok za rozvoj v rovnakom pomere, pričom túto skutočnosť zástupca písomne oznámi obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti.

Ak uskutočňujú stavbu manželia v rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poplatníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za poplatok za rozvoj spoločne a nerozdielne.

 • Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.
 • Sadzba poplatku za rozvoj v mestskej časti Bratislava-Ružinov v zmysle VZN je 35,00 EUR za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre všetky druhy stavieb v členení podľa § 7 ods. 2 zákona.
 • Výpočet poplatku - poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku znížený o 60 m2 a sadzby poplatku platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.
 • Poplatok za rozvoj bude stavebníkovi (resp. stavebníkom v rovnakom pomere) vyrubený rozhodnutím a je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Ďalšie informácie: S. Rybárová
Referát miestnych daní a podnikateľských činností
tel.: 48284 316, e-mail: sona.rybarova@ruzinov.sk