OfficeBoard: Stavebný úrad

15.10.2019

do 31.10.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania - oznamuje - Oprava mosta - Dialnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia, II. etapa / 2. časť - k. ú. Nivy

Mark: č.29742/2019/SCDPK/82557

Attachements:

14.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,OFFICE Prístavná" - SO 09.1 Komunikácie, parkoviská a chodníky - k. ú. Nivy, nárožie ulíc Prístavná a Plynárenská v Bratislave

Mark: SÚ/CS 7724/2019/9/MAM-186

14.10.2019

do 30.10.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením - ,,Nadstavba administratívnej budovy" - Liptovská ulica 2/A v Bratislave - k. ú. Nivy

Mark: SÚ/CS 14968/2019/3/KIL-181

Attachements:

14.10.2019

do 30.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - na líniovú stavbu - ,,Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, UO 00065"

Mark: SÚ/CS 11342/2019/7/LBR-179

Attachements:

14.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie na súbor stavieb - ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06" - k. ú. Nivy

Mark: SÚ/CS 11755/2019/15/MAM-184

14.10.2019

do 30.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie na súbor stavieb - ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06"

Mark: SÚ/CS 11755/2019/15/MAM-184

Attachements:

11.10.2019

do 29.10.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby - Kaštielska 2, Bratislava - Ružinov - pôvodný účel časti stavby, nebyto

Mark: SÚ/CS 14832/2019/2/JLI

Attachements:

10.10.2019

do 28.10.2019

Rozhodnutie - ruší a vec vracia prvostupňovémusprávnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie - Odôvodnenie - odstránenie reklamnej stavby ,,panel LOGOTYP a LED panel svietiaci" - Ružinovská ul. č. 40 v Bratislave - k. ú. Ruźinov

Mark: č. OU-BA-OVBP2-2019/78949/VAM

Attachements:

9.10.2019

do 25.10.2019

Rozhodnuutie - predlžuje lehotu na doplnenie podania do 30.12.2019 - skládka chemického odpadu CHZJD

Mark: č. 1632/8462/2016/27/SU/JG

Attachements:

8.10.2019

do 24.10.2019

Oprava zrejmej chyby vo výrokovej časti stavebného stavebného povolenia č. SÚ/CS 4050/2019/4/AJA-28 zo dňa 12.03.2019 - Bytový dom Klincová, Bratislava - Ružinov

Mark: SÚ/CS 13997/2019/2/MSU

Attachements:

3.10.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. ETAPA - novostavba - inžinierska stavba

Mark: SÚ/CS 12799/2019/4/KIL

3.10.2019

do 21.10.2019

Rozhodnutie - prerušuje konanie - vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení - Zariadenie elektronickej komunikačnej siete pre roddinné domy Bratislava - Nové záhrady I - VII v Bratislave

Mark: SÚ/CS 3858/2019/8/MUH

Attachements:

3.10.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Nadstavba garáží DOAS, Košická 54, Bratislava" - vnútroblok Košická ul. Miletičova ul. a Kohútova ul. - k.ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 13447/2019/9/MER-159

24.9.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor I. etapa - SO-01-B-1 Mestská vila" - Potraviny - Bajkalská ulica č. 45/A v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko - novostavba - obchodný priestor - potraviny

Mark: SÚ/CS 12591/2019/7/ZSO/MER-171

24.9.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívanie - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor I. etapa" - Kadernćtvo - Priestor na administratívne účely - Bajkalská ulica v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko

Mark: SU/CS 13840/2019/7/MER-172

30.8.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Bytové a polyfunkčné objekty dopravných služieb - Bajkalská ulica a ulica Na výslní v Bratislave - katastrálne územie Nivy Bratislava - ( územie ohraničené viď. príloha )

Mark: SÚ/CS 5190/2019/27/ESK/MER-32

27.8.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - Páričkova ulica č. 22, 24, súpisné č. 1099 - rekonštrukcia objektu, spevnené plochy" - nebytový priestor - Páričkova ulica v Bratislave, areál ,,Cvernovky"

Mark: SÚ/CS 14506/2019/4/KIL

26.8.2019

Informácia o začatí stavebného konania na stavbu ,,OFFICE Prístavná" - k. ú. Nivy, nárožie ulíc Prístavná a Plynárenská v Bratislave

Mark: SÚ/CS 7724/2019/5/MAM

26.8.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,Administratívno- logistické centrum, Slovnaftská ul. Bratislava - 3. fáza" -

Mark: SÚ/CS 4320/2019/12/ESK/MER-141

22.8.2019

Rozhodnutie - povoľuje - zmenu stavby pred jej dokončením - ,,City park Ružinov" - Plynárenská 3D v Bratislave

Mark: SÚ/CS 3411/2019/10/MER-138

«« first page « previous page [ 1 / 11 ] next page » last page »»