OfficeBoard: Stavebný úrad

26.3.2020

do 15.04.2020

Rozhodnutie – stavebný úrad – okazuje na súd účaastníkov konania – neplatnosť Zmluvy o nájme reklamnej plochy – Reklamný pútač s najväčšou informačnou plochou – bytový dom s. č. 4927 – Krížna ul. č. 58, 60, 62 v Bratislave

Mark: 633/2020/UKSP/BZDA-36 1414/2019, 7344/2018/UKSP/BZDA

Attachements:

26.3.2020

do 15.04.2020

Rozhodnutie – prerušuje konanie o zmene stavby pred jej dokončením – „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz (ďalej len „stavba)"

Mark: č. 06184/2020/SCDPK/26594

Attachements:

25.3.2020

do 14.04.2020

Rozhodnutie – povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením – Nadstavba bytového domu - 10 bytových jednotiek – Narcisová ulica 18 a 20 v Bratislave

Mark: SÚ/CS 3883/2020/3/AMR/MER-36

Attachements:

25.3.2020

do 14.04.2020

Oznámenie o zmene stavby pred dokončením a začatí stavebného konania – Rekreačná chata – záhradkárska oblasť Mokráň záhon v Bratislave – k. ú. Trnávka

Mark: SÚ/CS 4423/2020/4/ZSO

Attachements:

25.3.2020

do 14.04.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova bytového domu - Vonkajšia rampa zadného vchodu Rezedova 3, Bratislava – k. ú. Ružinov Bratislava

Mark: SÚ/CS 335/2020/2/ZSO

Attachements:

19.3.2020

do 06.04.2020

Rozhodnutie – zastavuje – „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, II. etapa" – Odôvodnenie – Poučenie

Mark: č. 04363/2020/SCDPK/24599

Attachements:

19.3.2020

do 06.04.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením – oznamuje – „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz"

Mark: č. 11853/2020/SCDPK/18100

Attachements:

19.3.2020

do 06.04.2020

Rozhodnutie – územné rozhodnutie o umiestnení stavby – „Pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN 500 a pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie" – k. ú. Nivy Bratislava – (presné miesto stavby viď. príloha)

Mark: SÚ/CS 3690/2020/7/MER–6

Attachements:

16.3.2020

Rozhodnutie – povoľuje odstránenie – „Stavba" – oplotenie, prípojky odstraňovaných stavieb a spevnené plochy – Bazová ulica v Bratislave – k. ú. Nivy

Mark: SÚ/CS 1379/2020/9/MAM-33

16.3.2020

do 01.04.2020

Rozhodnutie – povoľuje odstránenie – „Stavba" – oplotenie, prípojky odstraňovaných stavieb a spevnené plochy – Bazová ulica v Bratislave – k. ú. Nivy

Mark: SÚ/CS 1379/2020/9/MAM-33

Attachements:

16.3.2020

do 01.04.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu – „Skladovacie haly" – Jastrabia ulica – k. ú. Ružinov – Bratislava

Mark: SÚ/CS 981/2020/5/MAM

Attachements:

16.3.2020

do 01.04.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Skladovacie haly" – Jastrabia ulica – k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 989/2020/6/MAM-29

Attachements:

16.3.2020

do 01.04.2020

Oznámenie o začatí územného konania – Komárňanská ulica v Bratislave – parkovacie stojiská – k. ú Nivy – novostavba – inžinierska stavba – nekryté parkovisko

Mark: SÚ/CS 4746/2020/4/JLI

Attachements:

16.3.2020

do 01.04.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – „Prestavba haly na Garni Hotel" – SO 01 Prestavba haly vstupné zádverie – Páričkova ulica č. 1 v Bratislave – k. ú Nivy

Mark: SÚ/CS 5884/2020/3/MUH

Attachements:

16.3.2020

do 01.04.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Bytový dom Miletičova 48 – 54" – súpisné číslo stavby 580 – k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 4346/2020/3/MBR-32

Attachements:

13.3.2020

do 31.03.2020

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby – Obytné a administratívne centrum, Trnavská - Tomášikova ulica, 821 02 Bratislava – k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 4772/2020/2/JLI

Attachements:

13.3.2020

do 31.03.2020

Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie – Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka – Century Residence – územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičová v Bratislave – k. ú. Nivy v Bratislave

Mark: SÚ/CS 3878/2020/5/ZST/MER

Attachements:

13.3.2020

do 31.03.2020

Informácia o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na časť stavby „Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta"

Mark: SÚ/CS 378/2020/7/MAM

Attachements:

13.3.2020

do 31.03.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bytový dom – súpisné číslo stavby 16806 – Byt č. 10 na 3. poschodí bytového domu – Strojnícka ulica 86 v Bratislave – k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 5457/2020/3/MBR-34

Attachements:

13.3.2020

do 31.03.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívanie – „Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 300 PN 25, TU Vajnorská – TU Vajnorská TC II" – k. ú. Nové Mesto - k. ú. Trnávka v Bratislave

Mark: 1611/2020/3425/2019/ÚKSP/PETL-9

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 14 ] next page » last page »»