Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 – 2021 (ďalej iba „KPSS" alebo „komunitný plán") je strategický dokument, ktorý logicky nadväzuje na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2023 (ďalej iba „PHRSR), pričom spomedzi troch oblastí – hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, na ktoré sa PHRSR zameriava, je komunitný plán sústredený výhradne na sociálnu oblasť. Zatiaľ čo v PHRSR je každá z oblastí špecifikovaná iba prostredníctvom základných informácií a súvislostí, komunitný plán rozpracováva sociálnu oblasť detailnejšie. Vzhľadom na rozsah dokumentu PHRSR, ktorý je limitovaný metodikou na vypracovávanie PHRSR, nie je možné v tomto základnom strategickom dokumente obsiahnuť celú problematiku všetkých troch fokusovaných oblastí, preto je každá z oblastí ďalej rozpracovávaná v samostatnom, parciálnom dokumente, pričom pre sociálnu oblasť je takýmto dokumentom práve komunitný plán. Proces tvorby komunitného plánu ako aj následné aktualizácie komunitného plánu možno súhrnne označiť za komunitné plánovanie.

Files to download