OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie k začatiu stavebného konania verejnou vyhláškou - Bytový dom, byt č.2, Turčieanska 1164/46, Bratislava - nahradenie okna v obvodovom murive

Published: 11.09.2019 – 27.09.2019
Mark: SÚ/CS 10322/2019/3/JLI