OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania -,, Výmena technológie osobných výťahov Sklenárova 38 - 40 Bratislava"

Published: 19.07.2019 – 6.08.2019
Mark: SÚ/CS 12998/2019/2/MBR