OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – zmena účelu užívania stavby – „Nebytový priestor č. 1 - 15 a č. 1 - 16" , prízemie budovy Miletičova 5 v Bratislave – k. ú. Nivy

Published: 5.06.2020 – 23.06.2020
Mark: SÚ/CS 9113/2020/2/KIL