OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby ,,Záhradná chata" lokalita Mokráň záhon v Bratislave, parcela číslo 16521/228, katastrálne územie Trnávka

Published: 12.06.2019 – 28.06.2019
Mark: SÚ/CS 3025/2019/3/ZSO