GDPR vylety

Informácia o prístupe a spracovaní osobných údajov dotknutej osoby v zmysle §19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúva (ďalej len „dotknutá osoba") týmto poskytujeme informácie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov: Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava IČO: 00 603 155

Účel na ktorý ste poskytli súhlas: informovania o aktivitách mestskej časti organizovaných pre seniorov

Rozsahu spracúvaných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté niektoré osobné údaje: neposkytujú sa

Práva dotknutej osoby :

  • právo požadovať prístup k osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
  • právo podať návrh na začatie konania v zmysle §100 zákona 18/2018 Z.z.
  • právo na informáciu či poskytovanie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou , ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom , či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje , ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov

Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v Zákone 18/2018 Z.z. §19 ods. 1 až 4. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v zmysle zákona 18/2018 Z.z. a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Mestskej časti Bratislava - Ružinov si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne podanie informácií, informácie sa môžu poskytnúť len za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Elektronická adresa na ktorej môžete uplatniť svoje práva: osobneudaje@ruzinov.sk