OfficeBoard

19.11.2019

Oznámenie o spojení územného konania so stavebným konaním a začatí stavebného konania - ,,záhradná chata" - Mokráň Záhon, Studený dolec v k. ú. Trnávka v Bratislave - prestavba záhradnej chaty - rekreácia

19.11.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania - ,,Administratívna budova Strojnícka 8, 2. poschodie nebytový priestor č. 205" - zmena účelu užívania stavby - nebytový priestor sa mení na byt

19.11.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby - POLYFUNKČNÝ OBJEKT STAV-TRADE, Tomášikova 25/A, 821 05 Bratislava - k. ú. Ružinov - bytový dom - nebytový priestor - iný nebytový priestor

19.11.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave - k. ú. Nivy - novostavba

19.11.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave - k. ú. Nivy - novostavba

18.11.2019

Vyvesenie rozhodnutia na úradnej tabuli - č. OU-BA-OVBP2-2019/93388/MES, ktorým zamietol odvolanie a potvrdil rozhodnutie - č. SU/CS 7215/2019/3/KUC-6 - ,,Prístavba a prestavba roddinného domu"- Kláštorská 29 - k.ú. Ružinov - Bratislava

18.11.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Bytový dom - ,,Stavebné úpravy bytu"- č. B901-B/b, Trnavská cesta 74E4 - k. ú. Ružinov