Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

Zasadnutie: 07.10.2019 o 13:30

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (návrh na zmenu čl.48)
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ....... 2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní na území mestskej časti  Bratislava-Ružinov
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019 o zrušení Materskej školy, Borodáčova 2, Bratislava
  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava
  7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava
  1. Rôzne