Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

Zasadnutie: 14.02.2019 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2019 - 2021
  3. Plnenie uznesenia ohľadom výzvy na zaradenie občanov do komisie (určenie počtu, stanovenie podmienok na výber občanov, termín do kedy sa majú hlásiť ...)
  4. Odsúhlasenie termínov zasadnutia komisie a rokovacieho poriadku KLPaK
  5. Rôzne