Miestna rada

Zasadnutie: 03.09.2019 o 10:00

Program

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu
 2. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2019
 3. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2019
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2019
 5. Rozbor činnosti a  hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
 6. Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za rok 2018
 7. Výročná správa o hospodárení spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2018
 8. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2019
 9. Návrh na prípravu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4, Bratislava
 10. Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava-Ružinov
 11. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
 12. Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a násl. zákona 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 8 4 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej aj ako „zmluva“)
 13. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Ružinovského domova seniorov
 14. Návrh na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov
 15. Vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie – pasport stavby
 16. Návrh  na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
 17. Návrh pozvánky na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa uskutoční 17.09.2019
 18. Rôzne