Miestna rada

Zasadnutie: 11.06.2019 o 10:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
  uznesenie č. 22/2019
 2. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2018
  uznesenie č. 23/2019
 3. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019
  uznesenie č. 24/2019
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov
  uznesenie č. 25/2019
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
  uznesenie č. 26/2019
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2018
  uznesenie č. 27/2019
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2018
  uznesenie č. 28/2019
 8. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2018
  uznesenie č. 29/2019
 9. Informácia o príprave spracovania Správy o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za rok 2018 (z dôvodu odkladu podania daňového priznania)
  bez uznesenia
 10. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2018
  uznesenie č. 30/2019
 11. Výročná správa spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2018
  bez uznesenia
 12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  uznesenie č. 31/2019
 13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....../2019 zo dňa ............. 2019, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách
  uznesenie č. 32/2019
 14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č...../2019 zo dňa ..........2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018
  uznesenie č. 33/2019
 15. Návrh zásad poskytovania finančných príspevkov na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov – rozšírenie
  uznesenie č. 34/2019
 16. Poskytnutie bytovej náhrady Júliusovi Sninčákovi a Eleonóre Sninčákovej zo Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave
  uznesenie č. 35/2019
 17. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom pozemku prislúchajúcich k bytovému domu Liptovská 42,44, Zvolenská 2, Prievozská 19,21 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
  uznesenie č. 36/2019
 18. Návrh na prehľad lokalít, v ktorých sú umiestnené garáže na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov – k. ú. Nivy, Ružinov, Trnávka
  uznesenie č. 37/2019
 19. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami registra „C" parc.č. 2707/5 a parc.č. 2707/11, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Farebnej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  uznesenie č. 38/2019
 20. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava
  uznesenie č. 39/2019
 21. Návrh pozvánky na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa uskutoční 25.06.2019
  uznesenie č. 40/2019
 22. Rôzne