Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 05.11.2018 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Územný plán zóny Pošeň - sever, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu zadania
2. Územný plán zóny Pošeň - juh, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu zadania

C. Investičné zámery
1. Urbanistická štúdia zóny Exnárova ulica – východ; návrh (pokračovanie zo septembrovej Komisie ÚP a ŽP)

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

• Body v časti A.     od 16:00 do 17:00 hod.
• Body v časti C.     od 17:00 hod.