Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 09.10.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018
  3. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov, za účelom prevádzkovania materskej školy Šťastná 26
  4. Rôzne