Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 13.02.2018 o 14:00

Program

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  návrhovej komisie, schválenie  programu
 2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018-2020
  Predkladá: starosta
 3. Návrh na schválenie Grantového programu / výzvy mestskej časti Bratislava-Ružinov pre rok 2018
  Predkladá
  : predsedkyňa KPP
 4. Návrh  na prevod vlastníckeho práva pozemku registra „C“ KN v lokalite Včelárskej ulice v  Bratislave,  parc.  č.  237/39,   kat. úz.   Ružinov  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
  Oľgy Žvachovej a Ing. Františka Žvacha, obaja bytom Včelárska 21, 821 05 Bratislava, podľa ustanovenia  § 9a  ods. 8 písm.  e) zákona  SNR č.  138/1991 Zb.  o  majetku  obcí  v  znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  Predkladá:  Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 5. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku registra „C“, kat. úz. Ružinov  parc. č. 2670/29 m²  o výmere 111 m², zastavané plochy a nádvoria   do  vlastníctva Mgr. Silvii Brandisovej v podiele 1/3, Ladislavovi Brandisovi v podiele 1/3 a Márii Darvašovej a Vladimírovi Darvašovi v podiele 1/3, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá
  : Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 6. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  o  najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá:
  starosta
 7. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá
  : prednosta
 8. Interpelácie
 9. Rôzne

Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

 

Informatívne materiály:

 

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: Ing. Lehotayová, poverená zastupovaním prednostky
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
  Predkladá: starosta
 3. Organizačná štruktúra MÚ mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá
  : starosta
 4. Informácia o stave Spoločnosti  RP VPS, a. s. za 4. štvrťrok 2017
  Predkladá:
  predseda predstavenstva RP VPS, a.s.
 5. Informácia o výsledku rokovania so SZŠ Ružová dolina o možnosti poskytnutia vhodných nájomných priestorov
  Predkladá
  : starosta
 6. Správa letopiseckej  komisie  a  zápis do kroniky mestskej časti Bratislava-Ružinov  za rok 2016
  Predkladá
  : starosta
 7. Informácia o dodržiavaní zákona č. 343//2015 Z.z. „ O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 mestskej časti Bratislava-Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov za II. polrok 2017
  Predkladajú
  : riaditelia organizácií
 8. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2017
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 9. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2017
  Predklad
  á: miestny kontrolór
 10. Informácia o činnosti útvaru miestneho kontrolóra za rok 2017
  Predkladá
  : miestny kontrolór
 11. Informácia   o   vybavených   interpeláciách   poslancov  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej časti  Bratislava-Ružinov podaných dňa 06.12.2017 a 12.12.2017
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 12. Informácia   o   podnetoch  z   bodu   „Vystúpenie občanov“  na  miestnom  zastupiteľstve   zo  dňa 12.12.2017
  Predkladá: starosta
 13. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá:
  Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia