Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 20.11.2013

Program

 1. Návrh komunikácií na rekonštrukciu krytu v MČ Bratislava – Ružinov na rok 2014 v rámci navrhovaného rozpočtu.
 1. Návrh na zverenie účelových komunikácií v majetku mesta Bratislava do správy MČ Bratislava – Ružinov
 1. Návrh na ÚPZ Ostredky
 1. Žiadosť o opravu zakreslenia hygienického pásma z dôvodu pochybenie, vytýčenie trasovania OHP pre katastrálne územie Ružinova v zmysle rozhodnutia výboru hlavného mesta SSR Bratislavy z roku 1979
 2. Informácia o pripravovanej výstavbe polyfunkčného domu v blízkosti Ivánskej cesty 4
 1. Informácia k žiadosti o pomoc pri riešení dopravnej situácie v križovatke Trnavská cesta – Mesačná / Sputniková
 1. Informácia k výjazdu z Krajinskej cesty na Popradskú
 1. Informácia o nadstavbe BD Paričková 7 – 9
 1. Rôzne
  • Informácia o žiadosti Hl. mesta – Výzva na obstaranie ÚPN-Z Mlynské Nivy – Východ