Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 01.12.2017 o 09:00

Program

  1. Otvorenie,  voľba  overovateľov, návrhovej komisie, schválenie  programu
  2. Rozširovanie a budovanie kapacít parkovacích miest na území MČ Bratislava-Ružinov
    Predkladá:
    Dr. Jusko, poslanec

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa z dôvodu neuznášaniaschopnosti bude konať 12.12.2017 o 14.00 hod.

Záznam zasadnutia