Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 25.04.2012

Program

 1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2011
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ BA – Ružinov č. ..../2012 zo dňa ...... o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava – Ružinov       
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ BA – Ružinov č. ..../2012 zo dňa ...... , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 2/2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ BA – Ružinov č. ..../2012 zo dňa ...... , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 8/2011 o nájme bytov
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ BA – Ružinov č. ..../2012 zo dňa ...... o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ BA – Ružinov č. ..../2012 zo dňa ...... , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 5/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 16.12.2003 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 5/2008
 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ BA – Ružinov č. ..../2012 zo dňa ...... o pamätihodnostiach mestskej časti Bratislava – Ružinov
 8. Štúdia riešenia parkovania v Mestskej časti Bratislava – Ružinov – odklad – ústna informácia
 9. Business Center Bajkal - 2, Bratislava – záverečné stanovisko MČ Bratislava – Ružinov
 10. Oriešková – zmena stavby pred dokončením
 11. Omnia Business Center – Ružinov – stanovisko k investičnej činnosti
 12. Podúrovňový parkovací dom vo dvore Oravská – Košická – Tekovská, parc.č. 9734/1
 13. Podúrovňový parkovací dom vo dvore Oravská – Košická – Trenčianska, parc.č. 9737/1
 14. Informácia o stave a rozpracovaní urbanistických štúdií – ústna informácia
 15. Rôzne
  • Hobbymarket Bratislava, Pharos – zámer – informácia
  • Dostavba a prístavba administratívnej budovy Lidl, Ružinovská  - informácia