Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 17.05.2016 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2015
  3. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2023
  4. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitého zreteľa, týkajúceho zmluvného umiestnenia reklamných plôch v nebytových priestoroch v objekte Zimného štadióna Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava nájomcom HK Ružinov  99´Bratislava, a.s.
  5. Rôzne