Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 30.03.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Prima n.o. – Domov sociálnych služieb, Banšelova č. 2, Bratislava
  3. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Banšelova č. 2, Bratislava
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb.
  5. Rôzne