Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 20.10.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov
  3. Návrh na predĺženie doby nájmu a zníženie nájomného za nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Ružinov Ružinovskému podniku verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064  formou Dodatku č. 3 k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava- Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Bratislava Ružinov
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území  Mestskej časti Bratislava Ružinov
  6. Návrh Dodatku  ..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ..... 2015.
  7. Rôzne