Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 06.10.2015

Program

Pokračovanie MZ z 22.9.2015


22.  Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov k návrhu VZN hl.m.SR Bratislavy,
       ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl.m.SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti.
       Predkladá: starosta

23.  Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská
       spoločnosť, a.s.
       Predkladá: prednosta

24.  Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za I. polrok 2015
       Predkladá: riaditeľ RŠK

25.  Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení RŠK
       Predkladá: riaditeľ RŠK

26. Čerpanie rozpočtu RŠK
       Predkladá: riaditeľ RŠK

27.  Plán riešenia Areálu netradičných športov na Pivonkovej ulici a Zimného štadióna Vladimíra
       Dzurillu s prístavbou a hotela na Ružinovskej ulici.
       Predkladá: riaditeľ RŠK

28.  Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových
       priestorov v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská č. 4, Bratislava
       Predkladá: riaditeľ RŠK

29.  Informácia o stave spoločnosti RPV-PS
       Predkladá: predseda predstavenstva RPV-PS

30.  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Ružinovskom domove seniorov
       Predkladá: miestny kontrolór

31.  Informácia o kontrole dodržiavania zákonných lehôt na vybavovanie podaní
       Predkladá: miestny kontrolór

32.  Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
       Bratislava - Ružinov
       Predkladá: prednosta

33.  Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
       Predkladá: prednosta

34.  Interpelácie

35. Rôzne

 

Informatívne materiály:

1.  Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a. s. a TVR a RE, s. r. o. za I. polrok 2015
     Predkladajú: riaditeľka CULTUSu a. s. a konateľ TVR a RE, s. r.o.

2.  Informácia o stave finančných tokov vo vzťahu MČ Bratislava-Ružinov voči RP VPS,a.s.
     Predkladá: prednosta 

3.  Kontrolovanie finančnej disciplíny rozpočtových a príspevkových organizácií
     Predkladá: prednosta

4.  Informatívna správa o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov  zón mestskej
     časti Bratislava - Ružinov
     Predkladá: prednosta

5.  Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2015
     Predkladá: miestny kontrolór

6.  Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2015
     Predkladajú: riaditelia organizácií

7.  Informácia o verejnom obstarávaní za I. polrok 2015
     Predkladajú: riaditelia organizácií

8.  Informatívna správa o činnosti MR
     Predkladá: prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam/prepis rokovania MZ

Záznam zasadnutia