Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 03.11.2015

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov za školský rok 2014/2015 a to :
  a) Materská škola, Bancíkovej 2,
  b) Materská škola, Medzilaborecká 4,
  c) Materská škola, Miletičova 37,
  d) Materská škola, Piesočná 2,
  e) Materská škola, Pivonková 9,
  f) Materská škola, Prešovská 28,
  g) Materská škola, Stálicová 2,
  h) Materská škola, Šťastná 26,
  i) Materská škola, Velehradská 24,
  Predkladá: riaditelia MŠ v zastúpení Oľgou Ličkovou, vedúcou sekcie riaditeľov MŠ
 3. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2014/2015 a to :
  a) Základná škola, Borodáčova 2,
  b) Základná škola, Drieňová 16,
  c) Základná škola, Kulíškova 8,
  d) Základná škola, Medzilaborecká 11,
  e) Základná škola, Mierová 46,
  f) Základná škola, Nevädzova 2,
  g) Základná škola, Ostredková 14,
  h) Základná škola, Ružová dolina 29,
  i) Základná škola, Vrútocká 58
  Predkladá: riaditelia ZŠ v zastúpení PaedDr. Erikou Drgoňovou, vedúcou sekcie riaditeľov ZŠ
 4. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 5. Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 6. Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 7. Návrh Dodatku _. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ........ 2015
  Predkladá: starosta
 8. Návrh na schválenie prenájmu časti – pozemku registra „C", kat. úz. Trnávka parc. č. 14814/556, podľa ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednosta
 9. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube, príspevkovej organizácie, k 30.9.2015
  Predkladá: riaditeľ RŠK
 10. Informácia o stave spoločnosti RPV-PS
  Predkladá: predseda predstavenstva RPV-PS
 11. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednosta
 12. Správa o výsledku dodržiavania zákona č. 552/2003 Zb. o výkone prác vo verejnom záujme na Miestnom úrade Bratislava - Ružinov
  Predkladá: miestny kontrolór
 13. Čiastková správa (2) o výsledku kontroly uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní v subjektoch zriadených Mestskou časťou Bratislava - Ružinov
  Predkladá: miestny kontrolór
 14. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednosta
 15. Interpelácie
 16. Rôzne


Informatívne materiály:

 1. Informatívna správa o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informácia – Správa o činnosti – ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov za školský rok 2014/2015
  Predkladá: zástupca starostu
 3. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta
 4. Zoznam právnych sporov
  Predkladá: starosta
 5. Informácia o stave riešenia usporiadania vzťahov k pozemkom v okolí Štrkoveckého jazera, jazera Rohlík, pod Zimným štadiónom V. Dzurillu a hotelom
  Predkladá: starosta
 6. Informácia - prehľad o objektoch materských škôl v Ružinove, ktoré prenajímajú priestory iným subjektom
  Predkladá: prednosta
 7. Informácia o stave riešenia objektu bývalého obchodného domu Ružinov
  Predkladá: starosta
 8. Informácia – vyčíslenie dopadu jednotlivých možností riešenia finančnej situácie spoločnosti RP VPS, a.s. na rozpočet MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 9. Informácia o čerpaní dotácie z MŠVVaŠ SR vo výške 258.000,- určenej na novostavbu MŠ s troma triedami formou modulov na Ružomberskej ulici
  Predkladá: starosta
 10. Informatívna správa o pravidlách sobášenia
  Predkladá: starosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia