Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 23.06.2015

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava – Ružinov obchodná zóna PHAROS
  Predkladá: prednosta
 3. Návrh na pridelenie dotácie pre mládežnícke družstvá SDM Domino a FK Inter Bratislava
  Predkladá: Ing. arch. L. Štasselová
 4. Návrh zriaďovacia listina Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava
  Predkladá: starosta
 5. Návrh zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Bancíkovej 2, Bratislava
  Predkladá: starosta
 6. Návrh zriaďovacia listina Materskej školy, Západná 2, Bratislava
  Predkladá: starosta
 7. Návrh zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Piesočná 2, Bratislava
  Predkladá: starosta
 8. Návrh – Zriaďovacia listina Domova dôchodcov
  Predkladá: starosta
 9. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Ružinovského športového klubu
  Predkladá: starosta
 10. Informácia o stave Ružinovského športového klubu k 10.06.2015
  Predkladá: Ing. Ľ. Lenár, dočasne poverený riaditeľ RŠK
 11. Informácia o stave RP VPS, a.s.
  Predkladá: Ing. M. Sokol, predseda predstavenstva
 12. Návrh na úpravu stanov RP VPS, a.s.
  Predkladá: Ing. M. Sokol, predseda predstavenstva
 13. Návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2013 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Predkladá: zástupca starostu Mgr. M. Pener
 14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru č. 8 -6 (sklad), prízemie, v hospodárskom bloku Ružová dolina 33 súpisné číslo 624 v Bratislave, na ulici Ružová dolina, číslo vchodu 33, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné číslo 9373/1, zapísaný na liste vlastníctva číslo 2087, pre obec Bratislava, okres Bratislava II, obec Bratislava-m.č. Ružinov, katastrálne územie Nivy na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hospodárskeho bloku, ktorého veľkosť je 750/153554
  Predkladá: zástupca starostu Mgr. M. Pener
 15. Návrh na prevod nebytového priestoru č. 12-901 (bývalá kotolňa), suterén, o výmere podlahovej plochy 36,70m2 nachádzajúceho sa v bytovom dome v Bratislave, na ulici Stodolova číslo vchodu 5, súpisné číslo 291, postavený na pozemku parcela číslo 11233/10 v katastrálnom území Nivy
  Predkladá: zástupca starostu Mgr. M. Pener
 16. Návrh na prenájom časti nehnuteľností - časť strechy samostatne stojacej budovy, súpisné číslo 5824 – iná budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je vybudovaná na pozemku parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 14814/383, zapísaná na liste vlastníctva č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov a Západoslovenská distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II o celkovej ploche 21,60 m2 za účelom jeho využívania na technické účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej siete GSM pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  Predkladá: zástupca starostu Mgr. M. Pener
 17. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov registra „C" v lokalite Jakabovej ulice v Bratislave, katastrálne územie Trnávka
  • parc. č. 14091 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m2
  • parc. č. 14090 – záhrady o výmere 188 m2
  • parc. č. 22110/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m
  do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Mareka Gunára a Ing. arch. Ildikó Gunárovej, obaja bytom Teplická 11, 831 02 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
  Predkladá: prednosta
 18. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Ružinov na 2. polrok 2015
  Predkladá: miestny kontrolór
 19. Správa o výsledku kontroly vyúčtovania a dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2014
  Predkladá: miestny kontrolór
 20. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednosta
 21. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednosta
 22. Interpelácie
 23. Rôzne

18.00 hod. vystúpenie občanov

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informácia o úhradách zo sumy 511,500,-€ v januári 2015 v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 72/VI/2015
  Predkladá: Ing. Ľ. Lenár, dočasne poverený riaditeľ RŠK
 3. Informácia o kontrole financovania Ružinovského športového klubu za január 2015
  Predkladá: miestny kontrolór
 4. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Záznam zasadnutia