Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 13.06.2013

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú čl. 56 a 57
  3. Návrh  na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch
  4. Návrh  na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov a technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica súpisné číslo 5824 nachádzajúci sa na Vietnamskej ulici v Bratislave
  5.  Návrh   Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov    č..../2013 z 25. júna 2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky   služieb na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
  6. Záverečný účet – výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2012
  7. Sťažnosť na poslankyňu MZ pani Ševčíkovú
  8. Rôzne