Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 23.01.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .......  zo dňa ........., ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava – Ružinov č. 3/2011 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu Miestnej časti Bratislava - Ružinov
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 5/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Ružinov zo 16. decembra 2003.
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov   č. ... /2012  zo 14. februára 2012, Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava – Ružinov
  5. Odsúhlasenie si termínov  zasadnutí  Komisie legislatívno-právnej a kontroly v roku 2012
  6. Rôzne