Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 28.05.2014

Program

 1. Návrh na schválenie Územného plánu zóny Trnávka, Krajná – Bočná
 2. Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Ružinov č.... zo dňa 24.06.2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka, Krajná – Bočná
 3. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 1090/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2, v katastrálnom území Ružinov do výlučného vlastníctva Emílie Jurištovej, Dlhé Diely I. 3244/74, 841 01 Bratislava za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku pod stavbou
 4. Záverečný účet - výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013
 5.  Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014
 6. Miletičová 60 – polyfunkcia + parkovací dom – statická doprava
 7. Miletičová 5 –SEPS – kompletná informácia o stavebnom konaní v zmysle zápisnice č. 4/2014 zo dňa 29.4.2014
 8. UŠ zóny Bajkalská, areály spoločnosti Reality development a. s., Bratislava – ČISTOPIS
 9. Pripomienkovanie ZaD 04 ÚPN hl. m. SR Bratislavy, t. j. Zmeny a doplnky 04 (návrh z 02.05.2014)
 10. Bytový dom Jašíkov ául. - Primapark – prezentácia investora
 11. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 - 2020
 12. Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti ako členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. a na schválenie zmien jej stanov
 13. Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Bratislava -  Ružinov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
 14. Polyfunkčný objekt na Seberíniho ulici – informácia - prepočet statickej dopravy v zmysle zápisnice č. 3/2014 zo dňa 9.4.2014
 15. Návrh riešenia nevyhovujúceho technického stavu účelových komunikácií vo vnútrobloku – Ružová dolina a okolie OD Budúcnosť
 16. Rôzne:
 • Informácia ohľadom žiadostí doručených na mestskú časť – stavebný úrad v zmysle zápisnice č. 4/2012 zo dňa 21.3.2012