Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Zasadnutie: 23.01.2007

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľov, volebnej, návrhovej komisie a schválenie programu
 3. Návrh Plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinova a Plánu zasadnutí Miestnej rady MČ Bratislava - Ružinov na rok 2007
  Predkladá
  : prednostka
 4. Návrh na zriadenie miestnej rady a voľba jej členov
  Predkladá: starosta
 5. Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba predsedov
  Predkladá: starosta
 6. Voľba poslancov za členov jednotlivých komisií MZ
  Predkladá: starosta
 7. Určenie počtu sobášiacich a voľba sobášiacich poslancov
  Predkladá: starosta
 8. Voľba zástupcu starostu MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 9. Schválenie platu starostu MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: zástupca starostu
 10. Rôzne

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

II. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov konané 23.1.2007 a 6.2.2007