Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Zasadnutie: 10.02.2009

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2008 /ústne/
  Predkladá : riaditeľ OR PZ Bratislava II
 3. Správa o činnosti a výsledkoch práce Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov za rok 2008
  Predkladá : veliteľ OS MsP Bratislava - Ružinov
 4. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2009 - 2011
  Predkladá : prednostka
  materiál e-mailom bude zaslaný v termíne : do zasadnutia MZ
 5. Urbanistická štúdia Štrkovecké jazero - výsledný variant
  Predkladá : starosta
 6. Urbanistická štúdia Ružinovská ulica východ - výsledný variant
  Predkladá : starosta
 7. Návrh rozdelenia MŠ Stálicová 2 na dva samostatné právne subjekty, na dve samostatné materské školy
  Predkladá : starosta
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2009 zo dňa ... o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  Predkladá : prednostka
 9. Správa o výsledku kontroly personálnej agendy v Domove dôchodcov, Pažítková ul.
  Predkladá : miestny kontrolór
 10. Analýza stavu budov základných a materských škôl v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá : prednostka
 11. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Ružová dolina 29, 821 08 Bratislava 2 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
  Predkladá : PaedDr. Hodulová, riaditeľka
 12. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá : prednostka
 13. Interpelácie
 14. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Ružinov za II. polrok 2008
  Predkladá : miestny kontrolór
 2. Informácia o činnosti útvaru miestneho kontrolóra za II. polrok 2008
  Predkladá : miestny kontrolór
 3. Informácia o urbanistickej štúdii zóny „Klingerka"
  Predkladá : starosta
 4. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá : prednostka

Hlasovania