Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Zasadnutie: 10.03.2009

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie, schválenie programu
 2. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2009 - 2011
  Predkladá : prednostka
  materiál e-mailom bude zaslaný v termíne : do zasadnutia MZ
 3. Obsadenie funkcie miestneho kontrolóra
  Predkladá : predseda výberovej komisie
 4. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku MŠ Miletičova 37, 821 09 Bratislava 2 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
  Predkladá : Drdúlová, riaditeľka
 5. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá : prednostka
 6. Interpelácie
 7. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá : prednostka

Hlasovania