Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Zasadnutie: 18.05.2010

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná
  Predkladá: starosta
 3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov
  Predkladá: riaditeľka RDS
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za rok 2009
  Predkladá: riaditeľka RDS
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RŠK za rok 2009
  Predkladá: dočasne vymenovaný riaditeľ RŠK
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za rok 2009
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie DD za rok 2009
  Predkladá: riaditeľ DD
 8. Záverečný účet a Výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2009
  Predkladá: prednostka
  materiál pre poslancov bude na CD nosiči
 9. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2010 - 2012
  Predkladá: prednostka
 10. Návrh na prevod pozemkov pod garážami, parc. č. 15629/2-15,40,42, k. ú. Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch
  Predkladá: prednostka
 11. Návrh na prevod pozemkov pod garážami na Trenčianskej - Oravskej ulici, parc. č. 9709/28,29,30 a parc. č. 9737/7,9,10,17, k. ú. Nivy, do vlastníctva majiteľov garáží, nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch
  Predkladá: prednostka
 12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej časti Bratislava - Ružinov, v kat. území Trnávka, lokalita Cablkovej ulice, v Bratislave na ktorých sú umiestnené stavby - garáže
  Predkladá: prednostka
 13. Návrh na prevod nebytového priestoru č. 12/NP1 nachádzajúceho sa v nebytovej budove na ulici Velehradská 7/A v Bratislave pre nájomcu PELITAS, s.r.o.
  Predkladá: prednostka
 14. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k: Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: prednostka
 15. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k: Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o Fonde rozvoja bývania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý nahradí Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o fonde rozvoja bývania č. 5/2000
  Predkladá: prednostka
 16. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k: Štatútu Fondu rozvoja bývania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý nahradí Štatút Fondu rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy účinného od 15. mája 2000
  Predkladá: prednostka
 17. Správa o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy a následnej finančnej kontroly v ZŠ Mierová 46
  Predkladá: miestny kontrolór
 18. Správa o stave podania „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov ..." starostu a poslancov v MČ Bratislava – Ružinov k 31.03.2010 /ústne/
  Predkladá: predseda KOVZ
 19. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá : prednostka
 20. Interpelácie
 21. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a.s., RPV-PS, a.s. a TVRaRE, a.r.o. za rok 2009
  Predkladajú: riaditeľka CULTUSu, a.s., riaditeľ RPV-PS, a.s. a konateľ TVRaRE, s.r.o.
 2. Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov" a VZN č. 3/1999 Mestskej časti Bratislava – Ružinov o nakladaní so zvereným majetkom Mestskej časti Bratislava – Ružinov za II. polrok 2009
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 3. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2009 v jednotlivých organizáciách zriadených MZ
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 4. Informácia o výsledku verejného obstarávania
  Predkladá : prednostka
 5. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá : prednostka

Hlasovania