Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 15.04.2014

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 zo dňa 3. 5. 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2014 z ... 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
  2. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava
  3. Rôzne