Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 08.11.2011

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Správa o pridelení grantov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: predsedníčka grantovej komisie
 3. Plán využitia finančných prostriedkov od sponzorov na mimorozpočtovom účte
  Predkladá: riaditeľ DD
 4. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2011
  Predkladá: starosta
 5. Stanovisko MZ k: návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa navrhuje zmena čl. 80 (hospodárenie s majetkom)
  Predkladá: starosta
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2011 zo dňa 8. novembra 2011 o úprave podmienok, predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2011 zo dňa 8. novembra 2011, ktorým sa mení VZN č. 1/2007 o miestnych daniach na území mestskej časti z 27. novembra 2007 v znení VZN č. 5/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré VZN mestskej časti v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
  Predkladá: Mgr. Ján Buocik, zástupca starostu
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2011 zo dňa 8. novembra 2011, ktorým sa mení VZN č. 9/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
  Predkladá: Mgr. Ján Buocik, zástupca starostu
 9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 14814/556, v kat. úz Trnávka, za účelom vybudovania parkovacích miest a príjazdovej rampy spoločnosti IN DEVELOP, s. r. o., so sídlom Pod Juhom 3154/8, 911 01 Trenčín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál bude prerokovaný za prítomnosti pozvaných zástupcov spoločnosti IN DEVELOP, s. r. o.
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 10. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 14. 07. 2008 s obchodnou spoločnosťou et cetera, s. r. o., Hany Meličkovej 7, 841 05 Bratislava, v ktorom budú zakotvené zmeny týkajúce sa doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú, skončenia nájomného vzťahu zo strany prenajímateľa výpoveďou bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac a zmeny súvisiace so zmenou, zrušením a nahradením príslušných ustanovení tejto nájomnej zmluvy, ktorých sa tieto zmeny budú týkať, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 11. Návrh termínov zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady v roku 2012
  Predkladá: Ing. Vladimír Sloboda, zástupca starostu
 12. Návrh koncepcie prenájmu a predaja pozemkov pod garážami v kat. úz. Ružinov, Nivy a Trnávka v Bratislave
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 13. Informácia o Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o ochrane obyvateľov proti nadmernému hluku
  Predkladá: prednostka
 14. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 15. Interpelácie
 16. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia