Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 03.04.2012

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na vyradenie DHM na ZŠ Ostredková 14 v Bratislave
  Predkladá: riaditeľka ZŠ
 3. Návrh na prerokovanie Upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II podľa § 28 ods. 1 zákona č.153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov - podnet na preskúmanie zákonnosti Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 1/2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 4. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 24/II/2011 zo dňa 08. 02. 2011 a na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností: pozemkov parc. č. 10568/42 zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2, parc. č. 10568/145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, kat. úz. Nivy, do vlastníctva spoločnosti dom t&d, s.r.o., so sídlom Miletičova 17/B, 821 08 Bratislava, IČO 36 750 344 za zníženú kúpnu cenu, nie však nižšiu ako 23 200,- €
  Predkladá: Ing. Buocik, zástupca starostu
 5. Koncepcia rozvoja informačných systémov Mestskej časti Bratislava - Ružinov projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
  Predkladá: Ing. Buocik, zástupca starostu
 6. Záznam o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených ostatnou kontrolou v Knižnici Ružinov
  Predkladá: miestny kontrolór
 7. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 8. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Aktualizácia pasportu detských ihrísk vrátane majetkovoprávnej informácie
  Predkladá: prednostka
 2. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia