Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 01.03.2013

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na 1. zmena rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2013
  Predkladá: starosta
 3. Urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy - západ - zmena uznesenia MZ č. 522/XXXIX/2010 v bodoch C. a D.
  Predkladá: zástupca starostu, Ing. Sloboda
 4. Vyjadrenie k obstarávaniu Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná, potrebné k poskytnutiu dotácie v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
  Predkladá: starosta
 5. Vyjadrenie k obstarávaniu Územného plánu zóny Trnávka - Stred, potrebné k poskytnutiu dotácie v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
  Predkladá: starosta
 6. Návrh Štúdie riešenia parkovania v Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 7. Návrh na prevod vlastníctva transformačnej stanice 22000/400/231 V - TS 0988-000 Vietnamská - samostatný objekt bloku D, Bratislava, do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a na zriadenie vecného bremena - práva uloženia podzemných elektrických vedení, vrátane ich ochranného pásma na predmetných pozemkoch vo vyznačenom rozsahu podľa geometrického plánu č. 43/2012
  Predkladá: zástupca starostu, Ing. Sloboda
 8. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 9. Interpelácie
 10. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia o najaktuálnejších technických závadách na ZŠ a MŠ a návrh rozpočtu na opravy a údržbu týchto objektov v roku 2013
  Predkladá: prednostka
 2. Informatívna správa o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb neverejného poskytovateľa podľa § 71 ods. 6 zákona 448/2008 Z. z o sociálnych službách
  Predkladá: prednostka
 3. Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov zón MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 4. Informácia o činnosti útvaru miestneho kontrolóra za II. polrok 2012
  Predkladá: miestny kontrolór
 5. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2012
  Predkladá: miestny kontrolór
 6. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia