Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 19.03.2014

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z XXVI. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 19.03.2014Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - overovatelia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


   Nehlasovali:

Mgr. Boris Cehlárik      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik Ing. Günther Furin
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková
Ing. Ján Junas Ing. Katarína Otčenášová Ing. Tatiana Tomášková  


   Proti:

MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Vladimír Sloboda    


   Zdržali sa:

Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Mgr. Martin Pener  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák Ing. Peter Valko


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik Ing. Günther Furin
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


   Zdržali sa:

MUDr. Vladimír Ferjenčík      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16 v Bratislave pre Základnú umeleckú školu Exnárova 6, Bratislava -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy na Ostredkovej ul. 14 v Bratislave pre Základnú umeleckú školu Exnárová 6, Bratislava - k bodu c.2
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Zdržali sa:

Ing. Günther Furin      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy na Ostredkovej ul. 14 v Bratislave pre Základnú umeleckú školu Exnárová 6, Bratislava - k bodu c.3
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Nehlasovali:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Základnej škole na Borodáčovej ul. 2 v Bratislave pre Základnú umeleckú školu Exnárova 6, Bratislava -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Miletičova ul. č. 37, Bratislava a výdajnej školskej jedálne v objekte Miletičova ul. č. 59 do siete škôla školských zariadení SR a ich následné zriadenie k 1. 09. 2014 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Miletičova ul. č. 37, Bratislava a výdajnej školskej jedálne v objekte Miletičova ul. č. 59 do siete škôla školských zariadení SR a ich následné zriadenie k 1. 09. 2014 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
 Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


   Zdržali sa:

Ing. Michal Kocián Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Pavol Šmilňák
JUDr. Daniela Šurinová      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi Slovenským červeným krížom a Materskou školou Miletičova 37 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 4
Zdržali sa: 15
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Michal Kocián Mgr. Martin Pener Ing. Pavol Šmilňák
JUDr. Daniela Šurinová      


   Proti:

Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Viktória Jančošeková


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Ing. Vladimír Sloboda
 Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
Návrh zmeny VZN 30/2013 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 6
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik Ing. Günther Furin Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Katarína Otčenášová  Katarína Ševčíková
Ing. Tatiana Tomášková      


   Proti:

MUDr. Vladimír Ferjenčík PhDr. Patrik Guldan Ing. Martin Klementis  Jozef Ošlejšek
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda    


   Zdržali sa:

Ing. Michal Kocián  Robert Muller Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Valko      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
Návrh na voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II na funkčné obdobie 2014 - 2017 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

 Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Ing. Günther Furin Ing. Eulália Ižová
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Zdržali sa:

Ing. Peter Hrapko      


   Nehlasovali:

MUDr. Vladimír Ferjenčík      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C“ pozemku prac. č. 9416/1, 9416/16, 9416/17 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,k. ú. Nivy, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Miletičova ul. č. 68, súpisné číslo 593 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Ľudmila Bílá Ing. Günther Furin Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Ing. Ján Junas Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


   Nehlasovali:

 Martin Barkol MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Martin Klementis  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C“ pozemku parc. č. 1957/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 866 m2,k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II, do vlastníctva vlastníka bytu č. 29, 3. poschodie bytovom dome Mierová 167/A,B,C súp. č. 5561 v Bratislave na ulici Mierová číslo vchodu 167/A -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Ľudmila Bílá Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


   Nehlasovali:

 Martin Barkol MUDr. Vladimír Ferjenčík    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C” do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, vrátane priľahlého pozemku -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 12.
Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C“ v kat. úz. Trnávka do výlučného vlastníctva Mgr. Ľudmily Obertovej, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 13.
Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov, na Rákosovej ulici v Bratislave, katastrálne územie Nivy, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo podielu 31/100 - ín vo vlastníctve Hlavného mesta SR -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


   Nehlasovali:

Ing. Katarína Otčenášová      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 14.
Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku, na Rákosovej ulici v Bratislave, katastrálne územie Nivy, parc. č. 15472/36, orná pôda vo výmere 46 m2 , do vlastníctva: Ing. Jozef Vaško a Ing. Milica Vašková, Gessayova 18, 851 03 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


   Zdržali sa:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 15.
Návrh na prenájom novovytvoreného pozemku parc. č. 9737/33, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 653 m2, odčleneného, ako časť z pozemku registra „C“ parc. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Peter Valko      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 16.
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 18.
Rôzne -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 18.
Rôzne -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Tatiana Tomášková      


   Nehlasovali:

 Jozef Ošlejšek      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 18.
Rôzne -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Tatiana Tomášková      


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 18.
Rôzne -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák      


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Günther Furin Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Katarína Otčenášová
Ing. Tatiana Tomášková      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 18.
Rôzne - zaverecna prezentacia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Ján Buocik Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Michal Kocián
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
Ing. Tatiana Tomášková      


   Proti:

 Martin Barkol Mgr. Boris Cehlárik Ing. Pavol Šmilňák  


   Zdržali sa:

Ing. Ľudmila Bílá Ing. Ján Junas  Robert Muller  

Záznam zasadnutia