Komisia školstva, kultúry a športu (2010-2014)

Zasadnutie: 24.08.2011

Program

  1. Návrh na predaj akcií Dexía banky Slovensko a.s., ICO: 31575951, so sídlom: Hodžova 11, Žilina, PSČ: 010 11, vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  2. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2011 — predkladá riaditeľka PhDr. Darina Horáková
  3. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za I. polrok 2011 predkladá riaditeľka RŠK Katarína Felcánová
  4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín
  5. Rôzne